leveringsvoorwaarden

1. Defenities en toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door HET OLALA EFFECT gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 67574084, verder te noemen “HET OLALA EFFECT”, te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2
In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met HET OLALA EFFECT een overeenkomst heeft gesloten dan wel die gebruik maakt van de diensten en / of producten heeft besteld en/of gekocht van HET OLALA EFFECT.

 

1.3
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of andere voorwaarden dan die van HET OLALA EFFECT wordt door HET OLALA EFFECT uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en offertes door HET OLALA EFFECT, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van HET OLALA EFFECT of door feitelijke uitvoering door HET OLALA EFFECT komt een overeenkomst tot stand.

 

2.2

Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van HET OLALA EFFECT.

 

2.3

Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van HET OLALA EFFECT ontheffen hem van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1

Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is HET OLALA EFFECT gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

 

3.2
Diensten gelden als geleverd, zodra HET OLALA EFFECT de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij HET OLALA EFFECT of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

 

3.3

Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat HET OLALA EFFECT het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

 

3.4

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door HET OLALA EFFECT steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

4. Prijzen

4.1

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door HET OLALA EFFECT aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. 

 

4.2

De in de aanbiedingen van HET OLALA EFFECT weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren een wijziging plaatsvindt, is HET OLALA EFFECT gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. HET OLALA EFFECT zal de klant daarvan tenminste een maand van tevoren op de hoogte stellen. De klant heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


5. Betaling

5.1

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op HET OLALA EFFECT te verrekenen met de door HET OLALA EFFECT in rekening gebrachte bedragen.

 

5.2

HET OLALA EFFECT heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 

5.3

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door HET OLALA EFFECT aangewezen bankrekening. HET OLALA EFFECT heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door HET OLALA EFFECT, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door HET OLALA EFFECT is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is HET OLALA EFFECT bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor HET OLALA EFFECT voortvloeiende schade.

 

5.4

Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan HET OLALA EFFECT verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of HET OLALA EFFECT buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van HET OLALA EFFECT om schadevergoeding te vorderen. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

5.5

Onverminderd de overige rechten van HET OLALA EFFECT uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens HET OLALA EFFECT gehouden om de buitengerechtelijke kosten te vergoeden die HET OLALA EFFECT heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

6. Garantie

6.1

Indien door HET OLALA EFFECT aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door hem geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal hij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

 

6.2

Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal HET OLALA EFFECT de te leveren producten -naar de keuze van HET OLALA EFFECT- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien HET OLALA EFFECT de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op zijn kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan HET OLALA EFFECT.

 

6.3

Alle eventuele garantieverplichtingen van HET OLALA EFFECT vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzak zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van HET OLALA EFFECT wijzigingen in de door HET OLALA EFFECT geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

6.4

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft HET OLALA EFFECT het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan zijn zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen met inachtneming van zijn gebruikelijke tarieven, met een minimum van
€ 100,00.

 

7. Reclames

7.1

Eventuele klachten over een door HET OLALA EFFECT geleverd product, dienen terstond door de klant aan HET OLALA EFFECT schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 10 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant HET OLALA EFFECT, binnen 10 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

 

7.2

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is HET OLALA EFFECT niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door HET OLALA EFFECT van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door HET OLALA EFFECT zijn gecrediteerd.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1

Alle door HET OLALA EFFECT te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van HET OLALA EFFECT, zolang de klant enige vordering van HET OLALA EFFECT, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

 

8.2

De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HET OLALA EFFECT te bewaren.

 

8.3

De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op hem is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

 

8.4

Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens HET OLALA EFFECT tekort schiet of HET OLALA EFFECT goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is HET OLALA EFFECT gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met HET OLALA EFFECT was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor HET OLALA EFFECT uit de terugneming voortvloeien.

 

9. Opschorting en ontbinding

9.1

Indien de klant een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft HET OLALA EFFECT het recht de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten totdat alle door de klant alle opeisbare vorderingen op HET OLALA EFFECT volledig zijn voldaan. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

9.2

In geval van verzuim van de klant is HET OLALA EFFECT gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de hem toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan HET OLALA EFFECT verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

9.3

HET OLALA EFFECT is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd en indien de klant overlijdt. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HET OLALA EFFECT op de klant direct opeisbaar. HET OLALA EFFECTbehoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

10. Overmacht

10.1

HET OLALA EFFECT is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van HET OLALA EFFECT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door HET OLALA EFFECT niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

 

10.2

Onder het begrip “overmacht” als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van HET OLALA EFFECT zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, zowel bij HET OLALA EFFECT als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van HET OLALA EFFECT of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van HET OLALA EFFECT.

 

10.3

Indien HET OLALA EFFECT bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1
HET OLALA EFFECT is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HET OLALA EFFECT.

 

11.2
De totale aansprakelijkheid van HET OLALA EFFECT zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door HET OLALA EFFECT aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

 

11.3
HET OLALA EFFECT is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

11.4

HET OLALA EFFECT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens, schade als gevolg van ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel door de klant dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, schade als gevolg van het door de klant verstrekken van gebrekkige informatie, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en gederfde winst.

 

11.5

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens HET OLALA EFFECT vervalt binnen een jaar nadat de klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het schadeveroorzakende feit.

 

HET OLALA EFFECT doet op geen enkele wijze afstand van enig aan hem toekomen intellectueel eigendomsrecht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

 

12.2

Op een met HET OLALA EFFECT gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 12.3 

 

Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.